Bơm trục ngang đầu rời đa tầng cánh (Fire jockey pumps) WZ

Bơm trục ngang đầu rời đa tầng cánh (Fire jockey pumps) WZ