Máy sục khí chìm dùng cho tải nặng EAFJ

Máy sục khí chìm dùng cho tải nặng EAFJ